Takim me grupin e miqëve


Takim me grupin e miqëve

Gjatë kësaj javës është mbajtur takimi me organizatat anëtare të rrjetit KOSINT 2020 me grupin e “Miqëve të Përfshirjes Sociale” të përfaqesuar nga ambasadorja e Ambasadës së Finlandez dhe deputet të Kuvendit të Kosovës. Gjatë takimit është diskutuar për planet e përbashkëta rreth përfshirjes së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në shoqerinë kosovare dhe angazhimin e miqve në promovimin e qasjes së barabartë në punësim dhe edukim dhe çështje të tjera të rëndesishme për këto tri komunitete.