KOSINT 2020: ZHVILLIM DHE PËRPARIM PËR TË GJITHË

Ky projekt është një partneritet mes katër organizatave të shoqërisë civile të angazhuara në gjithëpërfshirjen e pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali, egjiptian në fushat e arsimit, punësimit dhe mirëqenies sociale.

Kosint 2020

Administrativno uputstvo br. 12/2017 o Osnivanju i Funkcionisanju Centra za Učenje je odobreno od s

Administrativno uputstvo br. 12/2017 o Osnivanju i Funkcionisanju Centra za Učenje je zvanično odobreno od strane Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije (MONT) dana

Me shume

Punëtori për hartimin dhe finalizimin e Udhëzimit Administrativ për qendrat mësimore

Pas tryezës së diskutimeve të mbajtur më 15 mars për funksionimin e qendrave mësimore, ku mbi 20 organizatatë shoqërisë civile u zotuan formalisht për angazhim të

Me shume

Radni sastanak u organizaciji Kancelarije za romske inicijative sa partnerima iz civilnog društva u

Radni sastanak u organizaciji Kancelarije za romske inicijative sa partnerima iz civilnog društva u regionu Radni sastanak je održan u Beču između 5. i 7. aprila 2017. godine,

Me shume