KOSINT 2020: ZHVILLIM DHE PËRPARIM PËR TË GJITHË

Ky projekt është një partneritet mes katër organizatave të shoqërisë civile të angazhuara në gjithëpërfshirjen e pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali, egjiptian në fushat e arsimit, punësimit dhe mirëqenies sociale.

Kosint 2020

Dokumenti për punësimin e romëve, ashkalinjëve dhe egjiptianëve

Projekti KOSINT 2020 ka publikuar dhe prezantuar Dokumentin “Analizë Teknike dhe Rekomandimet për Politika për Promovimin e Punësimit të Komuniteteve Rom, Ashkali dhe

Me shume

Izveštaj Monitorisanja Sprovođenje Strategije za uključivanje zajednica Roma i Aškalija u kosovs

Projekti KOSINT 2020, në bashkëpunim me Projektin KEEN, kanë publikuar dhe prezantuar “Raportin e vlerësimit të zbatimit të Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve

Me shume

Administrativno uputstvo br. 12/2017 o Osnivanju i Funkcionisanju Centra za Učenje je odobreno od s

Administrativno uputstvo br. 12/2017 o Osnivanju i Funkcionisanju Centra za Učenje je zvanično odobreno od strane Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije (MONT) dana

Me shume