Administrativno uputstvo br. 12/2017 o Osnivanju i Funkcionisanju Centra za Učenje je odobreno od strane Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije (MONT)


Administrativno uputstvo br. 12/2017 o Osnivanju i Funkcionisanju Centra za Učenje je odobreno od strane Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije (MONT)

Administrativno uputstvo br. 12/2017 o Osnivanju i Funkcionisanju Centra za Učenje je zvanično odobreno od strane Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije (MONT) dana 25/08/2017. Ovo Uputstvo uspostavlja formalni okvir u kojem funkcionišu centri za učenje, koji obezbeđuju dodatnu nastavu i obrazovne aktivnosti za decu predškolskog i osnovnog školskog uzrasta na Kosovu, posebno za učenike iz zajednice Roma, Aškalija i Egipćana. Proces je počeo u martu ove godine, u okviru projekta KOSINT 2020, kao deo organizacije javnih rasprava o pitanjima sektorskih reformi u obrazovanju za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu. U tom procesu su aktivno učestvovali preko dvadeset nevladinih organizacija koje rade sa obrazovnim centrima širom Kosova, a rad je završen u junu ove godine sa prezentacijom jednog konkretnog predloga za razmatranje od strane MONT-a. Zahvaljujemo se svim partnerima i kolegama za njihov značajan doprinos u izazovnom procesu izrade ovog dokumenta, naročito ceneći saradnju, posvećenost i istrajnost svakog učesnika u ovoj inicijativi, koja je bila teška, ali toliko važna za zajednicu učenika uopšte, a posebno za učenike iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana. Pravno strukturisano delovanje ovih edukativno-obrazovnih ustanova značajno će doprineti razvoju obrazovnog i društvenog potencijala dece. Ovo je veoma pozitivan rezultat zajedničkog rada civilnog društva, a nadamo se da ćemo nastaviti sa sličnim dostignućima još više.“