Javna rasprava vezano sa politikama koje regulisu stambeno pitanje za romsku, askalijsku i egipcansku zajednicu na Kosovo


Javna rasprava vezano sa politikama koje regulisu stambeno pitanje za romsku, askalijsku i egipcansku zajednicu na Kosovo

U Pristinu, datum 29 maja 2019 je organizovana javna rasprava od strane projekta KOSINT 2020 vezano za politike koje regulisu stambeno pitanje za pripadnice romske, askalijske i egipcanske zajednice na Kosovo.

Clani panela pozvani da diskutuju za navedenu temu su bili strucnjaci koji se bave sa ovom pitanjom ukljucujuci:

-Gdj. Keriman Sadikaj, Kancelarija za dobro upravljanje u okviru Kancelarije Premijera;

-Gdj. Merita Dalipi, Ministarstvo Zivotne Sredine i Prostornog Planiranja;

-Gdj. Violeta Thaqi, VoRAE vodja programa za stambenovanje.

Drugi ucesnici, clanovi sa organizacije nevladinog sektora koji rade na oblast stambenovanja i sluzbenici od opstine.

Od strane panelista na ovoj diskusiji predstavljeno je situacija sa terena i teski uslovi sa kojim se suocavaju pripadnici romske, askalijske i egipcanske zajednice sto se tice pitanje stambenovanja, precenoj infrastrukturi i dokumentaciji.

Osim stanje sa terena predstavljen je pravni okvir i razne strategije koje direktno se bave sa pitanjom stambenovanja.

Za svaku tacku predvidjenu za diskusiju doprineli su i drugi ucesnici, kojom prilikom su deleli korisne informacije sa njihove iskustve.

Na kraju sastanka, ucesnici su se slagali za zajednicki pristup vezano sa sledecim koracima i preporuke koje treba da se preduzimaju da se avocira na ovaj oblast.

- Da se radi na funksionisanje jedne medjuvladne baze podatka, koja postoji, gde bi se upisali i dokazali svi slucajevi koji imaju potrebu da obezbede stambenovanje, svi slucajevi gde su izgradjene kuce/ stanovi za svaku opstinu. Ova baza podatka ce biti od pomoci na identifikaciju slucajeva, smanjenje manipulacije, ne bi dozvolio, sprecio bi duplifikaciju zahteva, osnivajuci na kriterijume koje treba ispuniti za identifikovanje prioritarni slucajeva. Ova baza podatka bi se dopunila sa strane nadlezni sluzbenika u nivo opstine i ministarstva koji se bave sa ovom pitanjem.

  • Drugi predlog koji se naveo u diskusiju je bio da svaka opstina ima sluzbenika za stambenovanje, koji bi bio posrednik izmedju opstine, vlade i NVO, takodje bi dopunio bazu podatka u slucaju da bi se ta funksionisala.
  • Da se razmotri sa Ministarstvom Financije mogucnost da se doda jena pod budzetska linija za socialno stambenovanje.
  • Opstine izradjuju trogodisni stambeni plan.
  • Povećanje saradnje između ministarstava, opština i organizacija civilnog društva koje se bave stambenom izgradnjom, izvještavanje o građevinskim slučajevima.

- Imovinska dokumentacija ostaje jedna od najproblematičnijih pitanja, jer mnogi slučajevi nemaju imovinska dokumenta, ili je imovina kupljena bez transfera stanodavaca, itd.

Stanovanje je jedno od najvažnijih pitanja, jer u slucaju da porodica nema dobro stambenovanje, ona utiče na dobrobit porodice i zdravlje, obrazovanje i zapošljavanje. Prema tome, postoji potreba za većom saradnjom za stanovanje za sve građane Kosovo.