Integracija zajednice roma, askalija i egipcana u Kosovskom sistemu obrazovanja u 2018 gd


Integracija zajednice roma, askalija i egipcana u Kosovskom sistemu obrazovanja u 2018 gd

22. februara u Pristini predstaljen je izveštaj "Integracija zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u obrazovni sistem na Kosovu 2018. godine". Učesnici ove prezentacije bili su predstavnici civilnog društva koji su pomogli da se poboljša inkluzija Roma, Aškalija i Egipćana u obrazovanje.
Ovaj izveštaj je pripremljen kao napor da se prati implementacija strategije za integraciju Roma i Aškalija u kosovskom društvu (2017-2021), sa jasnim fokusom na dimenziju obrazovanja. Pored toga, izveštaj o monitoringu takođe obuhvata mere i aktivnosti delova SPOK 2017-2021 za integraciju zajednica Roma, Aškalija i Egipćana za period 2017-2021.

Metodologija koja se koristi za ovu procenu bila je zasnovana na podacima iz dostupnih statistika i izveštaja na nacionalnom i opstinskom nivou s jedne strane i podataka prikupljenih od strane opština i MONT-a.
Što se tiče učešća učenika iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, čini se da je to veoma obećavajući trend. Broj studenata iz zajednica Aškalija i Egipćana povećao se na svim nivoima obrazovanja. U međuvremenu, broj učenika iz romske zajednice je takođe porastao na svim nivoima, sa izuzetkom 1-9 razreda (primarne i niže srednje).

Podaci MONT-a su pokazali da je bilo 75 učenika iz tri zajednice koji su upisani u javne visokoškolske institucije na Kosovu u akademskoj godini 2017/2018.
Slučajevi napuštanja škole od strane učenika koje je prijavilo MONT SMIA za poslednje dve godine (2016/2017 i 2017/2018) obrazovanja su smanjeni za sve tri zajednice. Od ukupno 119 učenika koji su napustili školu u 2016./2017. Godini, broj se smanjio na 88 u 2016/2017.
Što se tiče podrške motivisanju porodica da pošalju svoju decu u školu i da je nastave do kraja, SPZZ 2017-2021 je predvidela stipendije za studente koji idu u srednje škole. Podaci MONT-a pokazuju da je za učenike zajednica Roma, Aškalija i Egipćana koji nastavljaju srednje obrazovanje ponuđeno ukupno 600 stipendija (po 300 eura). U prethodnoj godini (2017) MONT je ponudio 507 stipendija. Dakle, postoji trend rasta i ovo izgleda da je određeno raspoloživošću donatorskih sredstava za ovaj fond za stipendije.

U izveštaju se zaključuje da je učešće Roma, Aškalija i Egipćana veoma obećavajuće i da se može primetiti pozitivan trend. Pored statistike, sastanci i intervjui sa opštinskim vlastima su pokazali da se situacija poboljšava iu pogledu interesa porodica za obrazovanje njihove dece.