Radionica organizovano od RIO sa partnerima iz civilnog društva iz regiona


Radionica organizovano od RIO sa partnerima iz civilnog društva iz regiona

Projektni tim KOSINT 2020 zastupa Kosovo na regionalnom sastanku koji se održava u Beču uz učešće organizacija civilnog društva koje rade sa zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana sa Kosova, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Turske.

Sastanak, organizovan u vidu interaktivnih radionica, je četvrti po redu organizovan od strane Kancelarije za romske inicijative (RIO) u okviru Integracije Roma 2020 (RI2020) uz podršku Fondacije za Otvoreno Društvo.

Ova radionica je zasnovana na radu prošle godine i razmenu iskustava između OCD-a.

Štaviše, glavni fokus radionice bio je razviti zajedničko razumevanje elemenata za novu kampanju zagovaranja zasnovanu na novoj strategiji RIO-a.