Tribina od OCD za centara za učenje


Tribina od OCD za centara za učenje

Zajednički stav organizacija civilnog društva nakon tribina održanih sa OCD o funkcionisanju centara za učenje / dopunskim časovima

U smislu velikog broja dece iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana koja se suočavaju sa brojnim izazovima u pogledu postizanja odgovarajućih rezultata u školi i velikog broja njih koji napuštaju škole, predstavnici organizacija civilnog društva sa celog Kosova okupili su se 15.03.2017. god. u Prištini, na poziv projekta pod nazivom „Inicijativa za integraciju na Kosovu 2020 – KOSINT 2020“ i projekta pod nazivom „Kosovska mreža za obrazovanje i zapošljavanje – KEEN“, kako bi razgovarali o funkcionisanju centara za učenje ili dopunskih časova, a na kojima se drži dodatna nastava i druge aktivnosti za učenike sa lošim učinkom u školi iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, kao za druge zajednice koje imaju potrebu.

Tribine su zajedno organizovali KOSINT 2020 i KEEN, a među učesnicima bili su partneri u realizaciji oba ova projekta, organizacije članovi njihovih mreža, kao i predstavnici drugih organizacija koje se bave pitanjima zajednica Roma, Aškalija i Egipćana.

Tokom tribina, ukazano je na glavne uzroke trenutne situacije, kao što su veliko siromaštvo, slaba upoznatost roditelja sa ulogom i značajem obrazovanja, visoka stopa nezaposlenosti roditelja, itd. Prisutni su na tribinama doneli godine iskustva u vezi sa centrima za učenje / dopunskim časovima, naglašavajući dostignuća, kao i izazove koji opstaju i glavnu prepreku u vidu institucionalne podrške kojom bi se garantovala održivost sistema dodatne pomoći za decu. Naglašavajući neophodnost da se prevaziđu ti izazovi, učesnici su istovremeno govorili o poteškoćama sa kojima se suočavaju u svom svakodnevnom radu i izneli su prepreke o načinima koji obezbedili odgovarajuće funkcionisanje i propisan tok rada u centrima za učenje / dopunskim časovima.

Nakon intenzivnog dela sa otvorenom i neposrednom raspravom učesnici su zajednički ustvrdili da je glavni uzrok za trenutno zaostajanje u mnogim aspektima funkcionisanja centara za učenje / dopunskih časova nepostojanje konsenzusa među OCD u pogledu uvođenja jedinstvenog pristupa za takvo funkcionisanje. Ova tvrdnja predstavlja pozitivnu polaznu tačku u pravcu određivanja institucionalne podrške za ovu stvar.

Organizacije učesnici tribina saglasile su se da će konstruktivno sarađivati u pravcu uvođenja načina kojima bi se garantovalo delotvorno i održivo funkcionisanje centara za učenje / dopunskih časova. Konkretno, predstavnici tih OCD saglasili su se da će raditi zajedno na izradu podzakonskog akta, u vidu administrativnog uputstva, kojim bi se zakonski predvideli sledeći elementi u vezi sa centrima za učenje / dopunskim časovima, kao i srodni aspekti istog:

 1. Naziv
 2. Sadržaj programa
 3. Kriterijumi za zapošljavanje radnika, opis njihovih dužnosti i kvalifikacije
 4. Finansijska sredstva za naknadu za zaposlene
 5. Postupak rada
 6. Ocena učinka.

Sledeće organizacije su preuzele obavezu da zajedno rade na gore navedenim obećanjima kako bi se u roku od tri meseca (najkasnije do 15.06.2017. godine) pripremio zajednički dokument i isti kao predlog dostavio Vladi Republike Kosovo:

 • Kosova Education Center (KEC)
 • Voice of Roma, Ashkali and Egyptians (VoRAE)
 • Terre des Hommes (Tdh)
 • Kosovo Open Society Foundations (KFOS)
 • Balkan Sunflowers Kosova (BSFK)
 • Roma & Ashkalia Documentation Center (RADC)
 • Syri i Vizionit
 • The Ideas Partnership (TIP)
 • Advancing Together
 • Health for All
 • Nevo Koncepti
 • Vision 02
 • Iniciativa 6
 • Bethany Christian Services (BChS)
 • BRAN
 • People in Need (PIN)
 • Caritas Kosova
 • Durmish Aslano
 • Students Helping Life Kosova (SHL Kosova)
 • Kosovo Agency for Advocacy and Development (KAAD)
 • Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women’s Organizations of Kosovo (RROGRAEK)