Foto Galerija


Dokumenti për punësimin e romëve, ashkalinjëve dhe egjiptianëve

Raporti i vlerësimit të zbatimit të Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare në vitin 2017

Tribina od OCD za centara za učenje

Punëtori për hartimin dhe finalizimin e Udhëzimit Administrativ për qendrat mësimore

Puštanje u rad projekta "KOSINT 2020"