Kosint 2020 Fros group, web faqe, web dizajn


KOSINT 2020

Kosovska inicijativa za integraciju

Šta je KOSINT 2020.

Ovaj projekat predstavlja partnerstvo između četiri organizacije građanskog društva koje se bave uključivanjem zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u oblastima obrazovanja, zapošljavanja i socijalne zaštite. Projekat koji finansira Roma Initiatives Office (RIO)u sklopu Fondacije za otvoreno društvo (OSF), ima za cilj da poboljša pristup zajednica Roma, Aškalija i Egipćana obrazovanju, zapošljavanju i socijalnoj zaštiti, doprinoseći ispunjavanju obaveza Vlade Kosova, podsticanjem učešća organizacija građanskog društva u praćenju sektorskih reformi, izradi budžetskih politika i planiranja budžeta i zagovaranja. Projekat se sprovodi Kosovski centar za obrazovanje(KEC) u saradnji sa organizacijama Balkan Sunflowers Kosova (BSFK), Roma & Ashkalia Documentation Center (RADC) i Syri i Vizionit (SiV).

Kako deluje KOSINT 2020.

Projekat ima za cilj da podigne kapacitete građanskog društva da proprati sektorske reforme, da obezbedi njihovo odgovarajuće sprovođenje i da utiče na izradu politika u tri gore navedene oblasti kada govorimo o ovim trima zajednicama, imajući u vidu obaveze predviđene Strategijom za integrisanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u kosovsko društvodo 2020. Ovo ćemo učiniti putem tri dole navedene komponente:

  1. Izgradnja kapacitetaorganizacija građanskog društva za učešće u praćenju sektorskih reformi, u izradi politika i planiranju budžeta;
  2. Praćenje sektorskih reformiu obrazovanju, zapošljavanju i socijalnoj zaštiti, u sklopu obaveza vlade za uključivanje zajednicaRoma, Aškalija i Egipćana;
  3. Izrada politika i zagovaranjeuticajem organizacija građanskog društva na politike i reforme obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike, u interesu zajednica Roma, Aškalija i Egipćana.

Osnova delatnosti projekta

Suštinski deo projekta KOSINT 2020.jeste stvaranje mreže organizacija građanskog društva, koje doprinose uključivanju zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u oblastima obrazovanja, zapošljavanja i socijalne zaštite na Kosovu. Ova Mreža proširiće uticaj svake organizacije i zagarantovaće širu rasprostranjenost aktivnosti u smeru praćenja i zagovaranja za rešavanje problema zajednica. Članovi projektne mreže odigraće značajnu ulogu u procesima odlučivanja sa stanovišta neprekidnog usklađivanja projektnih aktivnosti sa razvojnim potrebama gore navedenih zajednica.

Uticaj na sektorske reforme

KOSINT 2020. Česvojom mrežom (i ne samo), sprovesti sastanke i aktivnosti sa širokim krugom učesnika iz građanskog društva, u kojima će se razgovarati o pitanjima od opšteg interesa za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana. Glavni fokus biće na sektorskim reformama u vezi sa uključivanjem ovih zajednica u društveni život na Kosovu. Rezultati će poslužiti kao održiva osnova za inicijative zagovaranja koje će biti preduzete izradom različitih politika u vezi sa gore navedenim zajednicama.