RADC

Roma and Ashkalia Documentation Center (RADC)

Roma and Ashkalia Documentation Center - RADC (RAD Center) osnovan je jula 2004. god. sa ciljem da podrži zajednice Roma, Aškalija i Egipćana oko povećanja nivoa integracije u kosovskom društvu.

RADC se usredsređuje na sledeće:

Zalaganje za stvari od interesa u vezi sa potrebama ovih manjina i umrežavanje sa drugim partnerima zainteresovanim za unapređenje statusa zajednica Roma, Aškalija i Egipćana uopšte.

Edukacija i javna svest o javnoj upravi u vezi sa pitanjima ljudskih prava, posebno zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, uključujući predavanja i rasprave u javnim institucijama, bilo da se radi o nedobitnim, privatnim ili akademskim kampanjama za podizanje svesti preko tradicionalnih i društvenih medija, itd.

http://www.radcenter.org/

www.facebook.com/radcprishtina