KOSINT 2020: DEVELOPMENT AND PROSPERITY FOR ALL

This Project is a partnership among four civil society organizations working toward the all-inclusive participation of members of Roma, Ashkali and Egyptian communities in the fields of education, employment and social welfare.

Kosint 2020

Konferenca “Buxheti komunal i planifikuar për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian”

Organizatat Syri i Vizionit, Balkan Sunflowers Kosova, Roma and Ashkali Documentation Center dhe Voice of Roma, Ashkali and Egyptians – në bashkëpunim me Ministrinë e

More

Aktivitet për legalizim të paraqitura në video

https://www.facebook.com/watch/?v=520119609565060

More

Aktivitet për punësim të paraqitura në video

https://www.facebook.com/KOSINT2020/videos/813938276235741

More