Phone

+381 38 246 299


Location

Adresa:Kompleksi i Shkollës "Mileniumi i Tretë"
rr. "Isa Kastrati", p.n. 10000
Prishtinë, Kosovë

Web

www.kosint2020.net