News & Events


MAPL me thirrje për përmirësimin e kushteve të banimit për komunitetet joshumicë, KOSINT trajn

Projekti KOSINT i zbatuar nga OJQ-të Syri i Vizionit, Balkan Sunflowers Kosova, Zëri i Romve, Ashkalive dhe Egjiptianve, dhe RADC kanë organizaur takim me liderët e ekipeve

More

Prezantimi i Raportit për vitin 2022 për zbatimin e Strategjisë për Avancimin e të Drejtave të

Në kuadër të projektit KOSNT, Zyra për Qeverisje të Mirë / Zyra e Kryeministrit, në bashkëpunim me organizatat partnere implmenetuese Zëri i Romëve, Ashkalinjve dhe

More

Komuniteti rom, egjiptian, dhe ashkalinjë kërkojnë llogari në institucionet lokale!

Në kuadër të projektit KOSINT i cili zhvillohet në komunat më të mëdha të Kosovës, janë organizuar takimet në komunat Pejë, Fushë Kosovë, Prizren, Gjakovë, dhe

More

Konferenca “Buxheti komunal i planifikuar për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian”

Organizatat Syri i Vizionit, Balkan Sunflowers Kosova, Roma and Ashkali Documentation Center dhe Voice of Roma, Ashkali and Egyptians – në bashkëpunim me Ministrinë e

More

Aktivitet për legalizim të paraqitura në video

https://www.facebook.com/watch/?v=520119609565060

More

Aktivitet për punësim të paraqitura në video

https://www.facebook.com/KOSINT2020/videos/813938276235741

More

KOSINT organizoi Tryezën për "Sfidat e procesit të legalizimit të ndërtimeve pa leje në K

KOSINT organizoi Tryezën për "Sfidat e procesit të legalizimit të ndërtimeve pa leje në Kosovë" ku pjesëmarrës ishin këshilltarë dhe përfaqësues Ministria e Mjedisit,

More

Pjesëmarrja e qytetarëve aktiv në përpilimin/rishikimin e buxhetit komunal dhe monitorimi i buxh

KOSINT organizoi trajnim për studentët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian me temën “Pjesëmarrja e qytetarëve aktiv në përpilimin/rishikimin e buxhetit komunal dhe

More

Konferencë Rajonale: Zhvillimi i politikave të punësimit dhe fuqizimit të rolit të komuniteteve

KOSINT organizoi Konferencë Rajonale: Zhvillimi i politikave të punësimit dhe fuqizimit të rolit të komuniteteve Rom, Egjiptian dhe Ashkali. Në këtë konference

More

Ligjeratë publike për historinë Rome

Për nderë të 8 Prillit, Ditës Ndërkombëtare të Romëve, KOSINT organizoi ligjeratë publike për historinë Rome e mbajtur nga prof. Avdi Misini. Ligjerata u mbajt në

More

Diskutim Publik në Ferizaj

KOSINT ka realizuar diskutimin publik në komunën e Ferizajt me përfaqësuesit e komuniteteve rom egjiptian dhe ashkali dhe zyrtarët komunal të zyrës së urbanizmit dhe

More

Diskutimin Publik në Lipjan

KOSINT ka realizuar diskutimin publik në komunën e Lipjanit, me përfaqësuesit e komuniteteve ne Komunen e Lipjanit rreth politikave të punësimit, buxhetit dhe legalizimit

More

Diskutim Publik në Fushë Kosovë

KOSINT ka realizuar diskutimin publik në komunën e Fushë Kosovës me përfaqësuesit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, mbi çështjet e banimit dhe legalizimit në

More

Diskutim Publik në Prizren

KOSINT ka realizuar diskutimin publik në komunën e Prizrenit me përfaqësuesit e komuniteteve rom egjiptian dhe ashkalinjë, mbi çështjet e banimit dhe legalizimit në lagje

More

Trajnim mbi shkathtësitë e buta

KOSINT ka realizuar trajnimin mbi shkathtësitë e buta me studentet e komuniteteve rom, egjiptian dhe ashkali të komunave Pejë, Gjakovë, Prizren, Fushë Kosovë, Graqanicë,

More

Diskutim Publik në Gjakovë

KOSINT ka realizuar diskutimin publik në komunën e Gjakovës me përfaqësuesit e komuniteteve rom egjiptian dhe ashkali, mbi çështjet e banimit dhe legalizimit në lagje në

More

Diskutim Publik në Graqanicë

KOSINT ka realizuar diskutimin publik në Graqanicë ku të pranishëm ishin 23 pjestarë nga komunitetet dhe nënkryetari për komunitete i komunës së Graqanicës, i cili

More

Diskutim publik në Pejë

KOSINT ka realizuar diskutimin publik në komunën e Pejës me përfaqësuesit e komuniteteve rom, egjiptian dhe ashkali, mbi çështjet e banimit dhe legalizimit në lagje dhe

More

Takim KOSINT dhe Ministri i Ministrisë së Pushtetit Lokal z. Elbert Krasniqi

Ekipi i KOSINT të përfaqësuar nga 4 organizata jo-qeveritare SIV, BSFK, RADC dhe VORAE mbajti një takim me Ministrin e Ministrisë së Pushtetit Lokal z. Elbert Krasniqi dhe

More

Punësimi dhe Masat Aktive të Tregut të Punës

KOSINT ka reailizuar takimin në kuadër të iniciatives avokuese për punësimin e të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në institucione publike dhe rritja e numrit të

More

Shkresë zyrtare nga OSHC-të për Kryeministrin e Kosovës në lidhje me gjendjen e komuniteteve ro

Prishtinë 02 Korrik 2020, Lëvizja KOSINT, e përfaqësuar nga Syri i Vizionit (SIV), Balkan Sunflowers Kosova (BSFK), Roma and Ashkalia Documentation Center (RADC) dhe Voice of

More

A i duhen BE-së romët* për rimëkëmbje?

Të hënën me 25 maj është mbajtur një debat LIVE në Facebook mbi Planin Evropian të Rimëkëmbjes Covid-19 dhe Kuadrin Financiar Shumëvjetor. Debati u organizua nga

More

Inicitiva "Romët, Ashkalitë dhe Egjiptianët kundër COVID 19"

KOSINT është pjesë e Inicitivës "Romët, Ashkalitë dhe Egjiptianët kundër COVID 19" që është duke u organizuar në shumë vende të Europës nga Zyra e Romëve e

More

Conference: Protecting the rights of Roma, Ashkali and Egyptian communities

Me 27 janar, 2020 në kuadër të projektit KOSINT 2020 është organizuar konferenca për “Mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve rom, ashkali dhe

More

Assessment report on the implementation of the strategy in the education component

Me 24 janar, 2020 në kuadër të projektit KOSINT 2020 është prezantuar raporti i vlerësimt për zbatimin e Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve rom dhe ashkali në

More

Meeting of the CSO representatives with Mr. Albin Kurtin

On December 21, 2019, in the office of the Movement for Self-Determination!, the head Albin Kurti, along with the deputy Fatmire Mulhaxha Kollçaku and other members Xhelal

More

Call for implementation of the "Administrative Instruction" (19/2018)

On the date of December 3, 2019 in front of the of the building of the Ministry of Education Science and Technology - MEST, from Civil Society Organizations that manage Learning

More

Round table discussion on the issue of budgeting for the communities Roma, Ashkali and Egyptian in K

Me 5 dhjetor, është mbajtur një tryezë diskutimi mbi çështjen e buxhetimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë. Në këtë tryezë u diskutuan disa pika

More

Report: Difficulties that students of Roma, Ashkali and Egyptian communities face in education

On November 19, the thematic report in the framewrk of the KOSINT 2020 project was presented “Difficulties that students of Roma, Ashkali and Egyptian communities face in

More

Reports that is focused on the effectiveness of PRTANs for Roma, Ashkali and Egyptian children

On November 19, the thematic report in the framewrk of the KOSINT 2020 project was presented “Reports that is focused on the effectiveness of PRTANs for Roma, Ashkali and

More

Report: Reasons that impact the school dropout from students of Roma, Ashkali and Egyptian communiti

On November 19, the thematic report in the framewrk of the KOSINT 2020 project was presented “Reasons that impact the school dropout from students of Roma, Ashkali and Egyptian

More

Report: Monitoring of Sector Strategy of the MLSW on the effectiveness of ALMMs for the employment o

On November 7, the thematic report in the framewrk of the KOSINT 2020 project was presented “Monitoring of Sector Strategy of the MLSW on the effectiveness of ALMMs for the

More

Report: Respect of the employment quota of members of Roma, Ashkali and Egyptian communities in publ

On November 7, the thematic report in the framewrk of the KOSINT 2020 project was presented “Respect of the employment quota of members of Roma, Ashkali and Egyptian communities

More

Workshop “Responsible Budgeting for Roma, Ashkali and Egyptian Communities”

On the dates 8 and 9, of October 2019, a two-day workshop was held wchich was organized within the framework of the project "KOSINT 2020" and RIO2020, on "Responsible Budgeting

More

#MyVoteCounts

#VotaImeKaVlerë është një kampanjë e organizuar nga Rrjeti KOSINT 2020, i cili është rrjet i organizatave të shoqërisë civile që punojnë për pjesëmarrje

More

Poznan Summit: Declaration of Western Balkans Partners on Roma Integration within the EU Enlargement

On July 3 until July 5, the Summit of the Western Balkan Countries was held in Poznan, Poland. In this summit were covered topics in different areas of cooperation between the

More

Working meeting on issues of Roma, Ashkali and Egyptian communities towards integration into the Eur

On the dates of June 17 to 19, the KOSINT 2020 project team represented Kosovo at the regional meeting held in Berlin with the participation of civil society organizations working

More

Advocacy initiative in the form of lecture "understanding and prevention of hate speech, discri

On June 14, the KOSINT 2020 project team organized an advocacy initiative with the topic of understanding and prevention of hate speech, discrimination and stereotypes. In this

More

Public discussion on the issue related to housing policies for Roma, Ashkali and Egyptian communitie

In Pristina, on 29 May 2019 was organized a public discussion by the KOSINT 2020 project on housing policy issues related to Roma, Ashkali and Egyptian communities in

More

Meeting of CSO and Friends of Social Inclusion

On May 21, 2019, it was held a meeting with the member organizations of the network KOSINT 2020 with the group "Friends of Social Inclusion" represented by the Ambassador of the

More

EU Award for Roma Integration 2019

Roma Active Albania (RAA) funded by the European Union (IPA Funds) has announced the winners of the EU Award for Roma Integration in the Western Balkans and Turkey, 2019 -

More

Sector Meetings organized by OGG

During March, the Office for Good Governance in the framework of sectoral meetings based on the Strategy and Action Plan for Roma and Ashkali Communities in the Kosovo Society

More

Workshop organized by RIO with civil society organizations from the region

On 26-28 February 2019, the KOSINT 2020 project team is representing Kosovo at the regional meeting taking place in Belgrade with the participation of the RCC action team and

More

Scholarship programs for Roma, Ashkali and Egyptian students in upper secondary education in Kosovo

Pristina, on February 22, has been presented the thematic report "Scholarship Programs for Roma, Ashkali and Egyptian students in upper secondary education in Kosovo".

More

Integration of Roma, Ashkali and Egyptian communities into the education system in Kosovo in 2018

Prishtina, on February 22, has been presented the report "Integration of Roma, Ashkali and Egyptian Communities into the Education System in Kosovo in 2018". Participants in this

More

Monitoring of MLSW Sector Strategy 2018-2022

Pristina, February 1, the report on the implementation of measures to promote the employment of Roma, Ashkali and Egyptian community members in 2018, has been presented, which is

More

ICT education for youth of Ashkali, Egyptian and Roma communities

During January, the NGO BRAN – Union of Youth Enlightened Future, within the project "ICT Education for Roma, Egyptian and Roma Communities Youths", which is being financially

More

Aplikimi për Çmimin e BE-së për Integrimin e Romëve 2019

Çmimi i BE-së për Integrimin e Romëve 2019 Roma Active Albania (RAA) me financim nga Bashkimi Evropian (Fondet IPA) ka shpallë fillimin e aplikimit/nominimit të Çmimit të

More

Challenges in the University

The KOSINT 2020 Project Team held a public discussion on the challenges faced by students of Roma, Ashkali and Egyptian communities at the Kosovo Public University. This public

More

Workshop on discussing the employment policy of the Employment Agency of the Republic of Kosovo

The workshop for discussin of employment policy of the Employment Agency of the Republic of Kosovo is being held in Durres, with participants of the working group of the Ministry

More

Workshop organized by RIO with civil society partners from the region

The KOSINT 2020 Project Team is representing Kosovo at the regional meeting taking place in Vienna with the participation of civil society organizations working with Roma, Ashkali

More

Meeting of Civil Society Organizations with Members of the Assembly of Kosovo

On 16.10.2018, in the Assembly of Kosovo, representatives of civil society such as:KOSINT network, The Voice of Roma, Ashkali and Egyptians, and TDH - Terre des hommes altogether

More

Reduced passing threshold for minority communities applicants for police testing

Minister of Public Administration, Mahir Yagcilar, has demanded that the passing threshold of 70 percent test in writing be reduced to 50 per cent for members of the Turkish

More

Discussion paper on Employment of Roma, Ashkali and Egyptians

KOSINT 2020 Project has published and presented the Discussion Paper “Technical Analysis and Policy Recommendations for Promoting Employment of Roma, Ashkali and Egyptian

More

Evaluation Report on the Implementation of the Strategy for Inclusion of Roma and Ashkali Communitie

KOSINT 2020 Project, in cooperation with KEEN Project, have published and presented the “Evaluation Report on the Implementation of the Strategy for Inclusion of Roma and

More

Approval of the Administrative Instruction No. 12/2017 on the Establishment and Functioning of Learn

The Administrative Instruction No. 12/2017 on the Establishment and Functioning of Learning Centers was formally approved by the Ministry of Education, Science and Technology

More

Workshops on drafting and finalization of Administrative Instruction for Learning Centers

Following the roundtable discussion held on 15 March on the functioning of the learning centers, where over 20 civil society organizations formally peldged joint commitment to

More

Working meeting organized by Roma Initiatives Office with civil society partners from the region

The working meeting was held on Vienna on 5-7 April 2017, and it brought together current and potential future partners for theCivil Society Fund of Roma Integration 2020

More

Regional workshop on public financing and budgeting for Roma population in Western Balkan economies

A two-day regional workshop on budgeting for Roma integration policies, organized by the Regional Cooperation Council’s (RCC) Roma Integration 2020 project (RI2020), took place

More

CSOs Discussion Table on Learning Centers

Joint position of civil society organizations following discussion table with CSOs on the functioning of learning centers / supplementary classes In view of the large number of

More

Planning Workshop KOSINT 2020

To realize the goals of project KOSINT2020, implementing partners have invited five other NGOs with experience in the fields of education, employment and social welfare related to

More

Launching of Project "Kosovo Integration Initiative 2020 – KOSINT 2020"

The launching event of the project "Kosovo Integration Initiative 2020 – KOSINT 2020" was held on March 9, 2017. In the launching event of the project KOSINT 2020 were present

More