Diskutimin Publik në Lipjan


Diskutimin Publik në Lipjan

KOSINT ka realizuar diskutimin publik në komunën e Lipjanit, me përfaqësuesit e komuniteteve ne Komunen e Lipjanit rreth politikave të punësimit, buxhetit dhe legalizimit të vendbanimeve. Gjatë këtij diskutimi janë shprehur të gjitha sfidat e komuniteteve në këto tri fusha, dhe u janë dhënë këshilla nga përfaqësuesit e organizatës tonë dhe përfaëusesit e Komunës në fjalë, se si anëtarët e komuniteteve do të duhej të angazhohen dhe organizohen për prioritizimin dhe realizimin e kërkesave të tyre në komunën ku jetojnë.

Këto diskutime publike janë duke u realizuar në kuadër të programit KOSINT, të mbështetur nga RIO dhe të implementuar nga partnerët Syri i Vizionit, BSFK, RADC dhe Voice of Roma, Ashkali and Egyptians.