BRAN

Organizata joqeveritare “BRAN-Bashkimi Rinor E Ardhmja E Ndritur” më prill të vitit 2015 u licencua si organizate jo-qeveritare.

Vizioni i OJQ “BRAN” është:
Fuqizimi rinorë në fushat e pjesëmarrjes në proceset e vendimmarrjes si dhe krijimin e një ambienti të përshtatshëm ku të rinjtë mundë t’i manifestojnë aftësitë e tyre si dhe të japin kontributin e tyre në avancimin demokratik të shoqërisë Kosovare.

Organizata “BRAN” duke synuar në :

''Ndërtimin e një shoqërie multietnike, multikulturore dhe multifunksionale duke u bazuar në principet, vlerat dhe parimet e të drejtave të njeriut dhe të demokracisë ''.

Fokusi kryesorë i BRAN janë kampanja avokuese me komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian për të rritur pjesëmarrjen e tyre në proceset vendimmarrëse, për promovim të kulturës, nxitjen e qytetarisë aktive dhe demokratike, të drejtat e njeriut, barazi gjinore, etj.

https://web.facebook.com/BRAN-Bashkimi-Rinor-e-Ardhmja-e-Ndritur-792332517528994/

www.bran-ks.org