Terre des hommes Kosovo

Terre des hommes Kosova - Tdh, drejton një projekt për të mbrojtur më mirë fëmijët nga abuzimi, neglizhimi, dhuna, delikuenca, shfrytëzimi dhe trafikimi.

Rritja e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve - Tdh zhvillon një rrjet për mbrojtjen e fëmijëve në 12 qytete për të mbrojtur të rinjtë nga të gjitha format e abuzimit dhe neglizhencës.

Përfshirja e minoriteteve - Tdh punon drejt përfshirjes dhe përmirësimit të kushteve të jetesës së komuniteteve të cenueshme veçanërisht rome, ashkali dhe egjiptiane, përmes qasjes në arsim, trajnim dhe punë.

Qendra e Fëmijëve, e quajtur dikur Qendra Rajonale e Dokumentacionit për Mbrojtjen e Fëmijëve, Qendra për Fëmijë synon të zhvillojë një rrjet të fortë rajonal të praktikave dhe inovacioneve në Evropën Juglindore ndërmjet aktorëve që kontribuojnë drejtpërdrejt në zhvillimin dhe zbatimin e mbrojtjes së fëmijëve (profesionistë, universitete, vendimmarrësit, ekspertët, përdoruesit). Projekti është ndërtuar rreth tre llojeve të ndërhyrjeve (menaxhimi i njohurive, ngritja e kapaciteteve dhe avokimi) me një rrjet rajonal të profesionistëve dhe agjencive të mbështetura nga një platformë online. Falë fondit të inovacionit të Tdh, një studim referimi do të bëjë të mundur krijimin e një hartë të praktikave të ndihmës sociale dhe çdo boshllëk të rëndësishëm në njohuritë, aftësitë dhe mjedisin në të gjitha vendet e ndërhyrjes.