TIP

The Ideas Partnership (TIP)

The Ideas Partnership (TIP) është themeluar në vitin 2009. TIP është pa përkatësisë fetare apo partiake dhe punon kryesisht në arsim dhe në veçanti me komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian të Kosovës. The Ideas Partnership është në mënyrë aktive duke punuar me komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në katër komuna - Obiliq, Fushë Kosovë, Janjevë dhe Istog, me zyrë në Prishtinë. Projekti në Fushë Kosovë është duke u themeluar për periudhë më të gjatë dhe është më gjithëpërfshirës. The Ideas Partnership është organizata e tretë më e madhe vullnetare në Kosovë, me rreth 150 vullnetarë. Nga këto përafërsisht një e treta janë nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, një e treta janë shqiptarët e Kosovës dhe një e treta janë të huaj.

TIP ndjek një filozofi të punës në tre nivele: Për të ndihmuar njerëzit në nevojë, Për të ndihmuar njerëzit në nevojë për të ndihmuar veten e tyre, Për të ndihmuar njerëzit në nevojë për të ndihmuar të tjerët në nevojë.

http://www.theideaspartnership.org/

https://www.facebook.com/NGOtheideaspartnership/