Kosint 2020 Fros group, web faqe, web dizajn


KOSINT 2020

KOSINT 2020

Çfarë është KOSINT 2020?

KOSINT zbatohet në partneritet mes katër organizatave të shoqërisë civile të angazhuara në gjithëpërfshirjen e pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali, egjiptian në fushat shoqërore dhe ekonomike. Projekti është i mbështetur dhe financuar nga Roma Initiatives Office (RIO) në kuadër të Fondacionit për Shoqëri të Hapur (OSF). KOSINT synon të përmirësojë qasjen për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në punësim, strehim dhe demokratizim (zgjedhje qendrore dhe lokale, dhe regjistrimin e popullsisë) duke kontribuar kështu në ndikimin për përmbushjen e zotimeve përkatëse të bëra nga Qeveria e Kosovës, në formën e politikave të reformës sektoriale të cilat përqendrohen në punësim, strehim si dhe demokratizim e qytetari aktive.

Si vepron KOSINT 2020?

KOSINT synon të fuqizojë komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian që ata vet t’i kërkojnë të drejtat e tyre dhe të jenë akterë të vendimarrjes për të ardhmen e tyre në të dy nivelet atë qendror dhe lokal duke krijuar një fuqi më të madhe kolektive për ngritur zërin e tyre, të ketë unitet më të madh në mes të komuniteteve dhe të trajtohen në mënyrë të barabartë në të gjithë sektorët nga institucionet, akteret përgjegjës dhe politikanët në Kosovë. Kjo mbështetet në dokumente të rëndësishme që detyrojnë Qeverinë e Kosovës të përmbushë këtë synim, i cili përfshin ligje, strategji dhe dokumente të nënshkruara ndërkombëtare për fuqizimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian.

Fushëveprimi i projektit:

KOSINT është përfshirë në tri shtylla kryesore:

Fuqizimi i ekipeve lokale

KOSINT ka shtrirë fushëveprimin duke ndërtuar struktura edhe në nivelin lokal, përfshirë shtatë komuna të Kosovës: Ferizaj, Fushë Kosovë, Pejë, Prizren, Gjakovë, Mitrovicë dhe Graçanicë, me anë të ekipeve të aktivistëve në secilin qytet. Qëllimi i këtyre ekipeve është të fuqizojë rolin e komuniteteve për përfshirje në kërkim dhe mbrojtje të drejtave të tyre dhe pjesëmarrjes aktive në proceset vendimmarrëse.

Për më tepër KOSINT ka edhe rrjetin e organizatave të shoqërisë civile në komuna të ndryshme të cilat kontribojnë në gjithëpërfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Ky Rrjet do të zgjerojë impaktin e secilës organizatë dhe do të garantojë shtrirje më të gjerë të aktiviteteve në drejtim të monitorimit dhe avokimit për çështje të komuniteteve.

Avokimi

KOSINT do të fokusohet në disa fushata avokimi për komunitetiet rom, ashkali dhe egjiptian në qeverinë qendrore dhe lokale, për të arritur objektivat e planifikuara për gjithëpërfshirje. Temat e avokimit do të bazohen në zhvillimet aktuale dhe nga kontributi i dialogut për komunitetet; diskutimet publike; raporte të ndryshme, si dhe politikat e integrimit në BE. Për më shumë, KOSINT do të avokoj për çështjet dhe politikat pas COVID 19, Regjistrimi civil (censusi2021), Punësimin dhe Strehimin.

Komunikimi publik

KOSINT do të përfshihet në komunikim me publikun për cdo aktivitet dhe lajme të rëndësishme që lidhen me fushëveprimin e KOSINT. Përmes komunikimit publik do të synojmë të arrijmë tek komunitetet rom, ashkali, egjiptian, akterët qeveritar, dhe mediat tradicionale.

Mjetet kryesore që do të përdoren janë:

Faqja e Facebook: https://www.facebook.com/KOSINT2020/

Webfaqja: http://kosint2020.net/