RADC

Qendra për Dokumentim të Romëve dhe Ashkalive (RADC)

Qendra për Dokumentim të Romëve dhe Ashkalive (RADC) është themeluar në korrik të vitit 2004, me qëllim të mbështetjes së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian për të ngritur nivelin e integrimit në shoqërinë kosovare.

RADC fokusohet në:

Avokim për çështjet e interesit në lidhje me nevojat e këtyre pakicave dhe rrjetizimi me partnerë të tjerë të interesuar në përmirësimin e statusit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në përgjithësi.

Edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut për administratën publike në lidhje me çështjet e të drejtave të njeriut, në veçanti atyre të komuniteteve rom, ashkali dhe egjitpian, duke përfshirë ligjerata dhe diskutime në institucionet publike, qofshin ato jo-fitimprurëse, private apo akademike, fushatat e ndërgjegjësimit publik nëpërmjet mediave tradicionale dhe sociale, etj.

http://www.radcenter.org/

www.facebook.com/radcprishtina