Syri i Vizionit

Syri i Vizionit

Përshkrim i shkurtër i organizatës

Syri i Vizionit është organizatë e shoqërisë civile e cila synon të promovojë demokracinë lokale dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në jetën e vendit në Kosovë. Në kuadër të përpjekjeve të vazhdueshme për praktika demokratike, Syri i Vizionit i jep rol të veçantë promovimit të qeverisjes së mirë, transparencës dhe pjesëmarrjes në sfera të ndryshme të shoqërisë civile.

Si OJQ lokale, Syri i Vizionit zyrtarisht është regjistruar në shtator të vitit 2001, por ajo ka filluar të veprojë qysh në vitin 1999 si Organizatë me Bazë në Komunitet (OBK) në komunën e Pejës. Syri i Vizionit ka arritur shkallë të lartë profesionalizmi, si dhe ka zbatuar një spektër të gjerë të projekteve të llojllojshme, duke e dëshmuar kështu veten si një aktor të vërtetë të shoqërisë civile në Kosovë.

Misioni:

Mbështetje për komunitetin nëpërmjet informimit, avokimit dhe zhvillimit të aftësive të individëve, grupeve joformale, organizatave, institucioneve, donatorëve dhe rrjeteve.

Fushëveprimi i organizatës:

  • ZHVILLIMI I DEMOKRACISË
  • NDËRTIMI I PAQES
  • MJEDISI
  • MOBILITETI URBAN
  • ZHVILLIMI EKONOMIK
  • DIALOGU SOCIAL
  • RRJETËZIMI

http://www.syriivizionit.org

https://www.facebook.com/SyriiVizionit/