KOSINT 2020: RAZVOJ I PROSPERITET ZA SVE

Ovaj projekat je partnerstvo između četiri organizacije civilnog društva koje se bave uključivanjem pripadnika zajednice Roma, Aškalija i Egipćana u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i socijalne zaštite.

Kosint 2020

Konferenca “Buxheti komunal i planifikuar për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian”

Organizatat Syri i Vizionit, Balkan Sunflowers Kosova, Roma and Ashkali Documentation Center dhe Voice of Roma, Ashkali and Egyptians – në bashkëpunim me Ministrinë e

Me shume

Aktivitet për legalizim të paraqitura në video

https://www.facebook.com/watch/?v=520119609565060

Me shume

Aktivitet për punësim të paraqitura në video

https://www.facebook.com/KOSINT2020/videos/813938276235741

Me shume