BRAN

Ne-vladina organizacija „BRAN-Baškimi Rinor e Ardhmja e Ndritur (Omladinsko Bratstvo Svetla Budućnost), aprila meseca 2015 g. licencirala se kao ne-vladina organizacija.

Vizija NVO „BRAN“ je sledeča:

Osnaživanje mladih u oblastima učešća u procesima donošenja odluka kao i u stvaranju jednog odgovarajućeg ambijenta , gde mladi mogu manifestovati svoje sposobnosti i da daju svoj doprinos u demokratskom avanciranju Kosovskog društva.

Organizacija „BRAN“ teži ka:

„ Izgradnji jednog multietničkog i multikulturnog društva oslanjajuči se na principe, vrednosti i načela ljudskih prava i demokracije“

Osnovni folus „BRAN“ je avokaciona kampanja sa zajednicama Roma, Aškalija i Egiščana, kako bi smo povečali njihovo učešće u procesima donošenja odluka, u promovisanju kulture, podsticanju aktivnog i demokratskog građanstva, ljudskih prava, rodnoj ravnopravnosti, itd.

https://web.facebook.com/BRAN-Bashkimi-Rinor-e-Ardhmja-e-Ndritur-792332517528994/

www.bran-ks.org