SHL-Kosova

Studentët që ndihmojnë jetën - Kosovë u krijua në vitin 1999 nga OJQ-ja gjermane Schüler Helfen Leben (SHL), e cila themeloi një Qendër Rinore në komunën "e ndarë" të Rahovecit, në mënyrë që t'u mundësojë të rinjve të takohen dhe të jenë aktivë së bashku.

Në vitet e para pas luftës në Kosovë aktivitetet e kryera në Qendrën Rinore të SHL kishin për qëllim që të mundësojnë të rinjtë të bashkohen jashtë shkollës, të angazhohen në aktivitete rekreative, klasa joformale të arsimit dhe të marrin pjesë në aktivitetet rinore të ndërtimit të paqes në mjedise me grupe të ndara kombëtare /etnike.

Me kalimin e kohës, Kosova përparoi nga faza humanitare në fazën e zhvillimit, gjithashtu filluan të ndryshonin nevojat e rinisë lokale: më shumë mundësi për jetën e tyre sociale u zhvilluan brenda komunës, ndërsa nevojat e tjera, si perspektiva arsimore dhe punësimi stagnuan.

Për këto arsye, dhe gjithashtu nën presionin e rënies së fondeve nga organizata themeluese, ekipi lokal filloi një proces zhvillimi organizativ, që synonte krijimin e një OJQ-je lokale të qëndrueshme. Regjistrimi i organizatës lokale u zhvillua më 18 dhjetor 2008, ndërsa pjesa formale u organizua në prill 2009, kur ndodhi dorëzimi nga SHL-Gjermania në SHL-Kosovë. Që tani SHL-Gjermania vepron si një donator i jashtëm dhe financon një përqindje të kufizuar të buxhetit të OJQ-ve lokale, duke zvogëluar shumën e mëtejshme në vitet në vijim.

Aktualisht, SHL-Kosova mbështetet dhe financohet nga SHL Germany, si pjesë e rrjetit rajonal të Schüler Helfen Leben në Evropë

http://shl-kosova.org/

https://www.facebook.com/SHLKosova/