Kosint 2020 Fros group, web faqe, web dizajn


KOSINT 2020

KOSINT 2020

Šta je KOSINT 2020?

KOSINT se sprovodi u partnerstvu između četiri organizacije civilnog društva koje su uključene u uključivanje pripadnika romske, aškalijske i egipatske zajednice u socijalnu i ekonomsku oblast. Projekat podržava i finansira Ured za inicijative Roma (RIO) u okviru Fondacija otvorenog društva (OSF). KOSINT ima za cilj da poboljša pristup romskim, aškalijskim i egipatskim zajednicama u zapošljavanju, stambenom zbrinjavanju i demokratizaciji (centralni i lokalni izbori i popis stanovništva), čime doprinosi uticaju ispunjavanja odgovarajućih obaveza koje je preuzela Vlada Kosova, u obliku politika, sektorske reforme koja se fokusira na zapošljavanje, stanovanje kao i demokratizaciju i aktivno građanstvo.

Kako funkcionira KOSINT 2020?

KOSINT ima za cilj osnažiti romske, aškalijske i egipatske zajednice da zahtevaju svoja prava i biti akteri koji donose odluke za svoju budućnost na centralnom i lokalnom nivou, stvarajući veću kolektivnu snagu za uspon njihovih glasova, da imaju veće jedinstvo među zajednicama i da se u svim sektorima tretiraju jednako od strane institucija, odgovornih aktera i političara na Kosovu. Ovo se zasniva na važnim dokumentima koji obavezuju Vladu Kosova da ispuni ovaj cilj, koji uključuje međunarodno potpisane zakone, strategije i dokumente za osnaživanje zajednica Roma, Aškalija i Egipcana.

Obim projekta:

KOSINT je uključen u tri glavna stuba:

Jačanje lokalnih timova

KOSINT je proširio polje svog delovanja tako što je izgradio strukture na lokalnom nivou, uključujući sedam kosovskih opština: Uroševac, Kosovo Polje, Peć, Prizren, Đakovica, Mitrovica i Gračanica, kroz timove aktivista u svakom gradu. Svrha ovih timova je da ojačaju ulogu zajednica u uključivanju istraživanja i zaštiti njihovih prava i aktivnom učešću u procesima donošenja odluka.

Pored toga, KOSINT ima mrežu organizacija civilnog društva u raznim opštinama koje doprinose uključivanju zajednica Roma, Aškalija i Egipcana. Ova mreža će proširiti uticaj svake organizacije i garantovati širi spektar aktivnosti u smislu praćenja i zalaganja za pitanja zajednice.

Zastupanje

KOSINT će se fokusirati na nekoliko kampanja zastupanja za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana u lokalnoj i centralnoj vladi, kako bi se postigli planirani ciljevi za uključivanje. Teme zastupanja zasnivaće se na trenutnom razvoju i doprinosu dijaloga zajednicama; javne rasprave; razne izveštaje, kao i politike EU integracije. Pored toga, KOSINT će se zalagati za pitanja posle COVID-a 19; Civilna registracija (popis 2021); Zapošljavanje i stanovanje.

Javna komunikacija

KOSINT će biti uključen u komunikaciju sa javnošću za sve važne aktivnosti i vesti koje se odnose na delokrug KOSINT-a. Javnom komunikacijom nastojat ćemo doći do Roma, Aškalija, Egipćana, vladinih aktera i tradicionalnih medijskih zajednica. Glavni alati koji će se koristiti su:

Facebook stranica: https://vvv.facebook.com/KOSINT2020/

Vebsite: http://kosint2020.net/