KOSINT 2020: ZHVILLIM DHE PËRPARIM PËR TË GJITHË

Ky projekt është një partneritet mes katër organizatave të shoqërisë civile të angazhuara në gjithëpërfshirjen e pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali, egjiptian në fushat e arsimit, punësimit dhe mirëqenies sociale.

Kosint 2020

Takim pune i organizuar nga RIO me organizata të shoqërisë civile nga rajoni

Me 26-28 shkurt 2019 ekipi i Projektit KOSINT 2020 po përfaqëson Kosovën në takimin rajonal që po zhvillohet në Beograd me pjesëmarrjen e ekipit të veprimit të RCC dhe

Me shume

Programet e bursave për nxënësit rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm të lartë në K

Prishtinë, me 22 shkurt, është bërë prezantimi i raportit tematik “Programet e bursave për nxënësit rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm të lartë në

Me shume

Integrimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në sistemin arsimor në Kosovë në vitin 2018

Prishtinë, me 22 shkurt, është bërë prezantimi i raportit “Integrimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në sistemin arsimor në Kosovë në vitin 2018”.

Me shume