KOSINT 2020: ZHVILLIM DHE PËRPARIM PËR TË GJITHË

Ky projekt është një partneritet mes katër organizatave të shoqërisë civile të angazhuara në gjithëpërfshirjen e pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali, egjiptian në fushat e arsimit, punësimit dhe mirëqenies sociale.

Kosint 2020

Punëtoria për diskutimin e politikës të punësimit të APRK-së

Punëtoria për diskutimin e politikës të punësimit të Agjencisë së Punësimit të Republikës së Kosovës po mbahet në Durrës, ku po marrin pjesë grupi punuës në

Me shume

Takim pune i organizuar nga RIO me partnerët e shoqërisë civile nga rajoni

Ekipi i Projektit KOSINT 2020 po përfaqëson Kosovën në takimin rajonal që po zhvillohet në Vienë me pjesëmarrjen e organizatave të shoqërisë civile që punojnë me

Me shume

Takim i Organizatave të Shoqërisë Civile me Deputetët e Kuvendit të Kosovës

Më datë 16.10.2018 në Kuvendin e Kosovës, përfaqësuesit e shoqërisë civile si:rrjeti KOSINT, Zëri i Romëve, Ashkalinjve dhe Egjiptianëve, dhe TDH - Terre des hommes së

Me shume