Foto Galeria


Dokumenti për punësimin e romëve, ashkalinjëve dhe egjiptianëve

Raporti i vlerësimit të zbatimit të Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare në vitin 2017

Tryeza e OSHC-ve për Qendrat Mësimore

Punëtori për hartimin dhe finalizimin e Udhëzimit Administrativ për qendrat mësimore

Lansimi i Projektit "KOSINT 2020"