Lajme dhe ngjarje


Miratimi i Udhëzimit Administrativ Nr. 12/2017 për Themelimin dhe Funksionimin e Qendrave Mësimor

Udhëzimi Administrativ Nr. 12/2017 për Themelimin dhe Funksionimin e Qendrave Mësimore është miratuar zyrtarisht nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT)

Me shume

Punëtori për hartimin dhe finalizimin e Udhëzimit Administrativ për qendrat mësimore

Pas tryezës së diskutimeve të mbajtur më 15 mars për funksionimin e qendrave mësimore, ku mbi 20 organizatatë shoqërisë civile u zotuan formalisht për angazhim të

Me shume

Takim pune i organizuar nga Zyra e Iniciativave Rome me partnerët e shoqërisë civile nga rajoni

Takimi i punës u mbajt në Vjenë me 5-7 prill 2017, ku u mblodhën partnerët e tanishëm dhe të ardhshëm për Fondin e Shoqërisë Civile për Integrimin e Romëve 2020 nga

Me shume

Seminar mbi financimin publik dhe buxhetimin për popullsinë rome në ekonomitë e Ballkanit Perën

Një seminar rajonal dy-ditor mbi buxhetimin për politikat e integrimit të romëve,organizuar nga Projekti për Integrimin e Romëve (RI2020) i Këshillit Rajonal për

Me shume

Tryeza e OSHC-ve për qendrat mësimore

Qëndrim i përbashkët i organizatave të shoqërisë civile pas tryezës së diskutimeveme OSHC për funksionimin e qendrave mësimore / klasave të mësimit plotësues Duke

Me shume

Punëtoria Planifikuese KOSINT 2020

Për të realizuar synimet e Projektit KOSINT 2020, partnerët implementues ftuan dhe pesë OJQ të tjera me eksperiencë në fushat e arsimit, punësimit dhe mirëqenies sociale

Me shume

Lansimi i Projektit “Iniciativa e Kosovës për Përfshirje 2020 - KOSINT 2020”

Ngjarja lansuese e Projektit “Iniciativa e Kosovës për Përfshirje 2020 - KOSINT 2020” u mbajt më 9 mars 2017. Në ngjarjen inauguruese të Projektit KOSINT 2020 ishin të

Me shume