Lajme dhe ngjarje


Punëtoria për diskutimin e politikës të punësimit të Agjensisë së Punësimit të Republikës

Punëtoria për diskutimin e politikës të punësimit të Agjencisë së Punësimit të Republikës së Kosovës po mbahet në Durrës, ku po marrin pjesë grupi punuës në

Me shume

Takim pune i organizuar nga RIO me partnerët e shoqërisë civile nga rajoni

Ekipi i Projektit KOSINT 2020 po përfaqëson Kosovën në takimin rajonal që po zhvillohet në Vienë me pjesëmarrjen e organizatave të shoqërisë civile që punojnë me

Me shume

Takim i Organizatave të Shoqërisë Civile me Deputetët e Kuvendit të Kosovës

Më datë 16.10.2018 në Kuvendin e Kosovës, përfaqësuesit e shoqërisë civile si:rrjeti KOSINT, Zëri i Romëve, Ashkalinjve dhe Egjiptianëve, dhe TDH - Terre des hommes së

Me shume

Ulja e pragut të kalueshmërisë të testit për aplikuesit nga komunitetet pakicë në polici

Ministri i Administratës Publike, Mahir Yagcilar, ka kërkuar që pragu i kalueshmërisë të testit me shkrim prej 70 për qind sa ka qenë, të ulet në 50 për qind për

Me shume

Dokumenti për punësimin e romëve, ashkalinjëve dhe egjiptianëve

Projekti KOSINT 2020 ka publikuar dhe prezantuar Dokumentin “Analizë Teknike dhe Rekomandimet për Politika për Promovimin e Punësimit të Komuniteteve Rom, Ashkali dhe

Me shume

Raporti i vlerësimit të zbatimit të Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali

Projekti KOSINT 2020, në bashkëpunim me Projektin KEEN, kanë publikuar dhe prezantuar “Raportin e vlerësimit të zbatimit të Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve

Me shume

Miratimi i Udhëzimit Administrativ Nr. 12/2017 për Themelimin dhe Funksionimin e Qendrave Mësimor

Udhëzimi Administrativ Nr. 12/2017 për Themelimin dhe Funksionimin e Qendrave Mësimore është miratuar zyrtarisht nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT)

Me shume

Punëtori për hartimin dhe finalizimin e Udhëzimit Administrativ për qendrat mësimore

Pas tryezës së diskutimeve të mbajtur më 15 mars për funksionimin e qendrave mësimore, ku mbi 20 organizatatë shoqërisë civile u zotuan formalisht për angazhim të

Me shume

Takim pune i organizuar nga Zyra e Iniciativave Rome me partnerët e shoqërisë civile nga rajoni

Takimi i punës u mbajt në Vjenë me 5-7 prill 2017, ku u mblodhën partnerët e tanishëm dhe të ardhshëm për Fondin e Shoqërisë Civile për Integrimin e Romëve 2020 nga

Me shume

Seminar mbi financimin publik dhe buxhetimin për popullsinë rome në ekonomitë e Ballkanit Perën

Një seminar rajonal dy-ditor mbi buxhetimin për politikat e integrimit të romëve,organizuar nga Projekti për Integrimin e Romëve (RI2020) i Këshillit Rajonal për

Me shume

Tryeza e OSHC-ve për qendrat mësimore

Qëndrim i përbashkët i organizatave të shoqërisë civile pas tryezës së diskutimeveme OSHC për funksionimin e qendrave mësimore / klasave të mësimit plotësues Duke

Me shume

Punëtoria Planifikuese KOSINT 2020

Për të realizuar synimet e Projektit KOSINT 2020, partnerët implementues ftuan dhe pesë OJQ të tjera me eksperiencë në fushat e arsimit, punësimit dhe mirëqenies sociale

Me shume

Lansimi i Projektit “Iniciativa e Kosovës për Përfshirje 2020 - KOSINT 2020”

Ngjarja lansuese e Projektit “Iniciativa e Kosovës për Përfshirje 2020 - KOSINT 2020” u mbajt më 9 mars 2017. Në ngjarjen inauguruese të Projektit KOSINT 2020 ishin të

Me shume