Pjesëmarrja e qytetarëve aktiv në përpilimin/rishikimin e buxhetit komunal dhe monitorimi i buxhetit


Pjesëmarrja e qytetarëve aktiv në përpilimin/rishikimin e buxhetit komunal dhe monitorimi i buxhetit

KOSINT organizoi trajnim për studentët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian me temën “Pjesëmarrja e qytetarëve aktiv në përpilimin/rishikimin e buxhetit komunal dhe monitorimi i buxhetit”