Video Galerija


Iniciativa e Kosovës për Integrim 2020 - "KOSINT 2020" - ''Spektri Egjiptian''

#VotaImeKaVlerë e detajuar në RTK

Konferencija: Zaštita prava zajednica Roma, Aškalija i Egipćana

Aktivitet për legalizim punësim të pataqitura në video