Vesti


MAPL me thirrje për përmirësimin e kushteve të banimit për komunitetet joshumicë, KOSINT trajn

Projekti KOSINT i zbatuar nga OJQ-të Syri i Vizionit, Balkan Sunflowers Kosova, Zëri i Romve, Ashkalive dhe Egjiptianve, dhe RADC kanë organizaur takim me liderët e ekipeve

Me shume

Prezantimi i Raportit për vitin 2022 për zbatimin e Strategjisë për Avancimin e të Drejtave të

Në kuadër të projektit KOSNT, Zyra për Qeverisje të Mirë / Zyra e Kryeministrit, në bashkëpunim me organizatat partnere implmenetuese Zëri i Romëve, Ashkalinjve dhe

Me shume

Komuniteti rom, egjiptian, dhe ashkalinjë kërkojnë llogari në institucionet lokale!

Në kuadër të projektit KOSINT i cili zhvillohet në komunat më të mëdha të Kosovës, janë organizuar takimet në komunat Pejë, Fushë Kosovë, Prizren, Gjakovë, dhe

Me shume

Konferenca “Buxheti komunal i planifikuar për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian”

Organizatat Syri i Vizionit, Balkan Sunflowers Kosova, Roma and Ashkali Documentation Center dhe Voice of Roma, Ashkali and Egyptians – në bashkëpunim me Ministrinë e

Me shume

Aktivitet për legalizim të paraqitura në video

https://www.facebook.com/watch/?v=520119609565060

Me shume

Aktivitet për punësim të paraqitura në video

https://www.facebook.com/KOSINT2020/videos/813938276235741

Me shume

KOSINT organizoi Tryezën për "Sfidat e procesit të legalizimit të ndërtimeve pa leje në K

KOSINT organizoi Tryezën për "Sfidat e procesit të legalizimit të ndërtimeve pa leje në Kosovë" ku pjesëmarrës ishin këshilltarë dhe përfaqësues Ministria e Mjedisit,

Me shume

Pjesëmarrja e qytetarëve aktiv në përpilimin/rishikimin e buxhetit komunal dhe monitorimi i buxh

KOSINT organizoi trajnim për studentët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian me temën “Pjesëmarrja e qytetarëve aktiv në përpilimin/rishikimin e buxhetit komunal dhe

Me shume

Konferencë Rajonale: Zhvillimi i politikave të punësimit dhe fuqizimit të rolit të komuniteteve

KOSINT organizoi Konferencë Rajonale: Zhvillimi i politikave të punësimit dhe fuqizimit të rolit të komuniteteve Rom, Egjiptian dhe Ashkali. Në këtë konference

Me shume

Ligjeratë publike për historinë Rome

Për nderë të 8 Prillit, Ditës Ndërkombëtare të Romëve, KOSINT organizoi ligjeratë publike për historinë Rome e mbajtur nga prof. Avdi Misini. Ligjerata u mbajt në

Me shume

Diskutim Publik në Ferizaj

KOSINT ka realizuar diskutimin publik në komunën e Ferizajt me përfaqësuesit e komuniteteve rom egjiptian dhe ashkali dhe zyrtarët komunal të zyrës së urbanizmit dhe

Me shume

Diskutimin Publik në Lipjan

KOSINT ka realizuar diskutimin publik në komunën e Lipjanit, me përfaqësuesit e komuniteteve ne Komunen e Lipjanit rreth politikave të punësimit, buxhetit dhe legalizimit

Me shume

Diskutim Publik në Fushë Kosovë

KOSINT ka realizuar diskutimin publik në komunën e Fushë Kosovës me përfaqësuesit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, mbi çështjet e banimit dhe legalizimit në

Me shume

Diskutim Publik në Prizren

KOSINT ka realizuar diskutimin publik në komunën e Prizrenit me përfaqësuesit e komuniteteve rom egjiptian dhe ashkalinjë, mbi çështjet e banimit dhe legalizimit në lagje

Me shume

Trajnim mbi shkathtësitë e buta

KOSINT ka realizuar trajnimin mbi shkathtësitë e buta me studentet e komuniteteve rom, egjiptian dhe ashkali të komunave Pejë, Gjakovë, Prizren, Fushë Kosovë, Graqanicë,

Me shume

Diskutim Publik në Gjakovë

KOSINT ka realizuar diskutimin publik në komunën e Gjakovës me përfaqësuesit e komuniteteve rom egjiptian dhe ashkali, mbi çështjet e banimit dhe legalizimit në lagje në

Me shume

Diskutim Publik në Graqanicë

KOSINT ka realizuar diskutimin publik në Graqanicë ku të pranishëm ishin 23 pjestarë nga komunitetet dhe nënkryetari për komunitete i komunës së Graqanicës, i cili

Me shume

Diskutim publik në Pejë

KOSINT ka realizuar diskutimin publik në komunën e Pejës me përfaqësuesit e komuniteteve rom, egjiptian dhe ashkali, mbi çështjet e banimit dhe legalizimit në lagje dhe

Me shume

Takim KOSINT dhe Ministri i Ministrisë së Pushtetit Lokal z. Elbert Krasniqi

Ekipi i KOSINT të përfaqësuar nga 4 organizata jo-qeveritare SIV, BSFK, RADC dhe VORAE mbajti një takim me Ministrin e Ministrisë së Pushtetit Lokal z. Elbert Krasniqi dhe

Me shume

Punësimi dhe Masat Aktive të Tregut të Punës

KOSINT ka reailizuar takimin në kuadër të iniciatives avokuese për punësimin e të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në institucione publike dhe rritja e numrit të

Me shume

Shkresë zyrtare nga OSHC-të për Kryeministrin e Kosovës në lidhje me gjendjen e komuniteteve ro

Prishtinë 02 Korrik 2020, Lëvizja KOSINT, e përfaqësuar nga Syri i Vizionit (SIV), Balkan Sunflowers Kosova (BSFK), Roma and Ashkalia Documentation Center (RADC) dhe Voice of

Me shume

A i duhen BE-së romët* për rimëkëmbje?

Të hënën me 25 maj është mbajtur një debat LIVE në Facebook mbi Planin Evropian të Rimëkëmbjes Covid-19 dhe Kuadrin Financiar Shumëvjetor. Debati u organizua nga

Me shume

Inicitiva "Romët, Ashkalitë dhe Egjiptianët kundër COVID 19"

KOSINT është pjesë e Inicitivës "Romët, Ashkalitë dhe Egjiptianët kundër COVID 19" që është duke u organizuar në shumë vende të Europës nga Zyra e Romëve e

Me shume

Konferencija: Zaštita prava zajednica Roma, Aškalija i Egipćana

Me 27 janar, 2020 në kuadër të projektit KOSINT 2020 është organizuar konferenca për “Mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve rom, ashkali dhe

Me shume

Izveštaj o oceni sprovođenja strategije u obrazovnoj komponenti

Me 24 janar, 2020 në kuadër të projektit KOSINT 2020 është prezantuar raporti i vlerësimt për zbatimin e Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve rom dhe ashkali në

Me shume

Sastanak predstavnika NVO sa gd. Albin Kurtin

Dana 21. decembra 2019. godine, u kancelariji Pokreta za samoopredeljenje!, Predsednik Albin Kurti, zajedno sa potpredsednikom Fatmire Mulhaxha Kollcakuom i članovima

Me shume

Poziv za sprovođenje "Administrativnog uputstva" (19/ 2018)

Datum 3. decembra 2019. godine ispred objekta Ministarstva za nauku i tehnologiju obrazovanja - MONT od strane organizacija civilnog društva koje upravljaju centrima za učenje,

Me shume

Okrugli sto o pitanju budžetiranja kosovskih zajednica Roma, Aškalija i Egipta

Me 5 dhjetor, është mbajtur një tryezë diskutimi mbi çështjen e buxhetimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë. Në këtë tryezë u diskutuan disa pika

Me shume

Izveštaj: Poteškoće sa kojima se suočavaju učenici romske, aškalijske i egipćanske zajednice

Datum 19 novembra 2019 predstavljen je tematski izveštaj u okviru projekta KOSINT 2020 “Poteškoće sa kojima se suočavaju učenici romske, aškalijske i egipćanske zajednice

Me shume

Izveštaj je fokusiran na efikasnost TPRNN kod romske, aškalijske i egipćanske dece

Datum 19 novembra 2019 predstavljen je tematski izveštaj u okviru projekta KOSINT 2020 “Izveštaj je fokusiran na efikasnost TPRNN kod romske, aškalijske i egipćanske dece”.

Me shume

Izvestaj: Razlozi koji utiču na napuštanje školovanja učenika romske, aškalijske i egipćanske

Datum 19. Novembra 2019 predstavljen je tematski izveštaj u okviru projekta KOSINT 2020 “Razlozi koji utiču na napuštanje školovanja učenika romske, aškalijske i

Me shume

Izveštaj: “Praćenje sektorske strategije MRSZ-a o efikasnosti MATP-a za zapošljavanje članova

Datum 7 novembra predstavljen je tematski izveštaj u okviru projekta KOSINT 2020 “Praćenje sektorske strategije MRSZ-a o efikasnosti MATP-a za zapošljavanje članova romskih,

Me shume

Izveštaj: Poštovanje kvota za zapošljavanje pripadnika zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u j

Datum 7 novembra predstavljen je tematski izveštaj u okviru projekta KOSINT 2020 “Poštovanje kvote za zapošljavanja pripadnika zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u javnim

Me shume

Radionica “Odgovorno budzetiranje za zajednice Roma, Askalije i Egipcana”

Datum 8. i 9. oktobra 2019. godine održana je dvodnevna radionica u okviru projekta KOSINT 2020 i RIO2020, vezano sa temom“Odgovorno budžetiranje za zajednice Roma, Aškalija

Me shume

#VotaImeKaVlerë

#VotaImeKaVlerë është një kampanjë e organizuar nga Rrjeti KOSINT 2020, i cili është rrjet i organizatave të shoqërisë civile që punojnë për pjesëmarrje

Me shume

Samit u Poznanu: Izjava o integraciji Roma u procesu proširenja zapadnog Balkana u EU

Samit zemalja zapadnog Balkana održan je u Poznanu, Poljska, 3-5 jula. Ovaj samit je pokrenuo teme u različitim oblastima saradnje između zemalja zapadnog Balkana. Između

Me shume

Radni sastanak vazano o pitanjima zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u pravcu integracije u Evro

Od 17 do 19 juna, projektni tim KOSINT 2020 predstavljao je Kosovo na regionalnom sastanku koji je održan u Berlinu uz učešće organizacija civilnog društva koje rade sa

Me shume

Inicijativa zagovaranja u vidu predavanja "Razumevanje i prevencija govora mržnje, diskriminac

KOSINT 2020 je 14. juna organizovao inicijativu zagovaranja na temu razumijevanja i prevencije govora mržnje, diskriminacije i stereotipa sa predstavnicima opštinskih direkcija

Me shume

Javna rasprava vezano sa politikama koje regulisu stambeno pitanje za romsku, askalijsku i egipcansk

U Pristinu, datum 29 maja 2019 je organizovana javna rasprava od strane projekta KOSINT 2020 vezano za politike koje regulisu stambeno pitanje za pripadnice romske, askalijske i

Me shume

Sastanak Organizacije Nevladinog Sektora i Prijatelji Socijalnog ukljucivanja

Datum 21 maja, 2019 odrzao se sastanak sa grupom ”Prijatelji Socijalnog Ukljucijvanja” sastavljen od Ambasadorke Finske Ambasade i poslanika Nacionalne Skupstine Kosove, na

Me shume

EU nagrada za integraciju Roma 2019

Romska aktivna Albanija (RAA), koju finansira Evropska unija (IPA fondovi), objavila je dobitnike nagrade EU za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu i Turskoj, 2019. - "Nepoznate

Me shume

Sektorski sastanci organizovani od KDU

Tokom marta, Kancelarija za dobro upravljanje u okviru sektorskih sastanaka zasnovanih na Strategiji i Akcionom planu za zajednice Roma i Aškalija u Kosovskom društvu 2017-2021

Me shume

Poslovni sastanak organizovan od RIO sa organizacijama civilnog drustva iz regiona

26 -28. Februara 2019. godine, projektni tim KOSINT 2020 predstavlja Kosovo na regionalnom sastanku koji se održava u Beogradu uz učešće akcionog tima RCC-a i organizacija

Me shume

Programi stipendije za učenike Roma, Aškalija i Egipćana u višem srednjem obrazovanju na Kosovu

22. februara, Prištini, predstavljen je tematski izveštaj "Programi stipendije za učenike Roma, Aškalija i Egipćana u višem srednjem obrazovanju na Kosovu". Učesnici ove

Me shume

Integracija zajednice roma, askalija i egipcana u Kosovskom sistemu obrazovanja u 2018 gd

22. februara u Pristini predstaljen je izveštaj "Integracija zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u obrazovni sistem na Kosovu 2018. godine". Učesnici ove prezentacije bili su

Me shume

Monitorisanje Sektorske Strategije MRSZ 2018-2022

U Prištini,datum 1. februara, predstavljen je izveštaj o sprovođenju mera za promovisanje zapošljavanja pripadnika zajednice Roma, Aškalija i Egipćana u 2018. godini, koji

Me shume

ICT obrazovanje mladih iz zajednica Aškalija, Egipćana i Roma

Tokom januara, NVO BRAN - Omladina i buduća prosvetljena unija u okviru projekta "ICT obrazovanje za mlade romske, egipćanske i romske zajednice", koji je finansijski podržan

Me shume

Aplikimi për Çmimin e BE-së për Integrimin e Romëve 2019

Çmimi i BE-së për Integrimin e Romëve 2019 Roma Active Albania (RAA) me financim nga Bashkimi Evropian (Fondet IPA) ka shpallë fillimin e aplikimit/nominimit të Çmimit të

Me shume

Izazove na Universitetu

Projektni tim KOSINT 2020 održao je javnu raspravu o izazovima sa kojima se suočavaju studenti Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovskom državnom univerzitetu. Ovoj javnoj

Me shume

Radionica o diskusiji o politici zapošljavanja Agencija za Zapošljavanje Republike Kosovo

Radionica za diskusiju o politici zapošljavanja Zavoda za zapošljavanje Republike Kosovo održava se u Draču, gde učestvuje i radna grupa u okviru Ministarstvu rada i

Me shume

Radionica organizovano od RIO sa partnerima iz civilnog društva iz regiona

Projektni tim KOSINT 2020 zastupa Kosovo na regionalnom sastanku koji se održava u Beču uz učešće organizacija civilnog društva koje rade sa zajednicama Roma, Aškalija i

Me shume

Sastanak organizacija civilnog društva sa članovima Skupštine Kosova

Na 16.10.2018 u Skupštini, predstavnici civilnog društva kao mreža KOSINT, Voice of Roma, Aškalija i Egipćana, i TDH - Terre des Hommes, zajedno sa poslanicima Skupštine

Me shume

Smanjiti granični prelaz pismenog testa za podnosioce zahteva od manjinskih zajednica u policiji

Ministar za Javnu Upravu Mahir Jagcilar zatražio je da se prolazak od 70 odsto pismenog testa smanji na 50 odsto za članove turske zajednice. Premijer Ramush Haradinaj je

Me shume

Dokument o zapošljavanju Roma, Aškalija i Egipćana

Projekat KOSINT 2020 je objavio i predstavio dokument "Tehničke analize i političke preporuke za promovisanje zapošljavanja Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu" Lokalne i

Me shume

Izveštaj o provedbi procene Strategije za uključivanje zajednica Roma i Aškalija u kosovsko druš

Projekat KOSINT 2020 u saradnji sa KEEN projektom, objavljali i predstavljali su " Izveštaj na procenu sprovođenja Strategije za ukljucenje Roma i Aškalija zajednice u

Me shume

Administrativno uputstvo br. 12/2017 o Osnivanju i Funkcionisanju Centra za Učenje je odobreno od s

Administrativno uputstvo br. 12/2017 o Osnivanju i Funkcionisanju Centra za Učenje je zvanično odobreno od strane Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije (MONT) dana

Me shume

Radionica za izradu i finalizaciju administrativnog uputstva za centre za učenje

Nakon diskusije okruglog stola održane 15. marta o funkcionisanju centara za učenje, gdje je više od 20 organizacija civilnog društva formalno založilo zajedničku

Me shume

Radni sastanak u organizaciji Kancelarije za romske inicijative sa partnerima iz civilnog društva u

Radni sastanak u organizaciji Kancelarije za romske inicijative sa partnerima iz civilnog društva u regionu Radni sastanak je održan u Beču između 5. i 7. aprila 2017. godine,

Me shume

Regionalna radionica o javnim finansijama i određivanju budžeta za romsko stanovništvo u ekonomij

Regionalna radionica o javnim finansijama i određivanju budžeta za romsko stanovništvo u ekonomijama Zapadnog Balkana – Integracija Roma 2020 Dvodnevna radionica o

Me shume

Tribina od OCD za centara za učenje

Zajednički stav organizacija civilnog društva nakon tribina održanih sa OCD o funkcionisanju centara za učenje / dopunskim časovima U smislu velikog broja dece iz zajednica

Me shume

Planska radionica KOSINT 2020

Planska radionica KOSINT 2020 Da bi ostvarili ciljeve projekta KOSINT 2020, partneri u realizaciji pozvali su pet drugih NVO sa iskustvom u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i

Me shume

Puštanje u rad projekta "Kosovska inicijativa za integraciju 2020 – KOSINT 2020"

Puštanje u rad projekta "Kosovska inicijativa za integraciju 2020 – KOSINT 2020" Događaj povodom puštanja u rad projekta „Kosovska inicijativa za integraciju 2020 –

Me shume