Foto Galerija


Prezantimi i raporteve tematike në fushën e Arsimit

Prezantimi i raporteve tematike në fushën e Punësimit

Vota Ime Ka Vlerë

Samiti i Poznanit

Platforma Kombëtare për Integrimin e Romëve 2019

Dokumenti për punësimin e romëve, ashkalinjëve dhe egjiptianëve

Raporti i vlerësimit të zbatimit të Strategjisë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare në vitin 2017

Tribina od OCD za centara za učenje

Punëtori për hartimin dhe finalizimin e Udhëzimit Administrativ për qendrat mësimore

Puštanje u rad projekta "KOSINT 2020"