Vesti


Samit u Poznanu: Izjava o integraciji Roma u procesu proširenja zapadnog Balkana u EU

Samit zemalja zapadnog Balkana održan je u Poznanu, Poljska, 3-5 jula. Ovaj samit je pokrenuo teme u različitim oblastima saradnje između zemalja zapadnog Balkana. Između

Me shume

Radni sastanak vazano o pitanjima zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u pravcu integracije u Evro

Od 17 do 19 juna, projektni tim KOSINT 2020 predstavljao je Kosovo na regionalnom sastanku koji je održan u Berlinu uz učešće organizacija civilnog društva koje rade sa

Me shume

Inicijativa zagovaranja u vidu predavanja "Razumevanje i prevencija govora mržnje, diskriminac

KOSINT 2020 je 14. juna organizovao inicijativu zagovaranja na temu razumijevanja i prevencije govora mržnje, diskriminacije i stereotipa sa predstavnicima opštinskih direkcija

Me shume

Javna rasprava vezano sa politikama koje regulisu stambeno pitanje za romsku, askalijsku i egipcansk

U Pristinu, datum 29 maja 2019 je organizovana javna rasprava od strane projekta KOSINT 2020 vezano za politike koje regulisu stambeno pitanje za pripadnice romske, askalijske i

Me shume

Sastanak Organizacije Nevladinog Sektora i Prijatelji Socijalnog ukljucivanja

Datum 21 maja, 2019 odrzao se sastanak sa grupom ”Prijatelji Socijalnog Ukljucijvanja” sastavljen od Ambasadorke Finske Ambasade i poslanika Nacionalne Skupstine Kosove, na

Me shume

EU nagrada za integraciju Roma 2019

Romska aktivna Albanija (RAA), koju finansira Evropska unija (IPA fondovi), objavila je dobitnike nagrade EU za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu i Turskoj, 2019. - "Nepoznate

Me shume

Sektorski sastanci organizovani od KDU

Tokom marta, Kancelarija za dobro upravljanje u okviru sektorskih sastanaka zasnovanih na Strategiji i Akcionom planu za zajednice Roma i Aškalija u Kosovskom društvu 2017-2021

Me shume

Poslovni sastanak organizovan od RIO sa organizacijama civilnog drustva iz regiona

26 -28. Februara 2019. godine, projektni tim KOSINT 2020 predstavlja Kosovo na regionalnom sastanku koji se održava u Beogradu uz učešće akcionog tima RCC-a i organizacija

Me shume

Programi stipendije za učenike Roma, Aškalija i Egipćana u višem srednjem obrazovanju na Kosovu

22. februara, Prištini, predstavljen je tematski izveštaj "Programi stipendije za učenike Roma, Aškalija i Egipćana u višem srednjem obrazovanju na Kosovu". Učesnici ove

Me shume

Integracija zajednice roma, askalija i egipcana u Kosovskom sistemu obrazovanja u 2018 gd

22. februara u Pristini predstaljen je izveštaj "Integracija zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u obrazovni sistem na Kosovu 2018. godine". Učesnici ove prezentacije bili su

Me shume

Monitorisanje Sektorske Strategije MRSZ 2018-2022

U Prištini,datum 1. februara, predstavljen je izveštaj o sprovođenju mera za promovisanje zapošljavanja pripadnika zajednice Roma, Aškalija i Egipćana u 2018. godini, koji

Me shume

ICT obrazovanje mladih iz zajednica Aškalija, Egipćana i Roma

Tokom januara, NVO BRAN - Omladina i buduća prosvetljena unija u okviru projekta "ICT obrazovanje za mlade romske, egipćanske i romske zajednice", koji je finansijski podržan

Me shume

Aplikimi për Çmimin e BE-së për Integrimin e Romëve 2019

Çmimi i BE-së për Integrimin e Romëve 2019 Roma Active Albania (RAA) me financim nga Bashkimi Evropian (Fondet IPA) ka shpallë fillimin e aplikimit/nominimit të Çmimit të

Me shume

Izazove na Universitetu

Projektni tim KOSINT 2020 održao je javnu raspravu o izazovima sa kojima se suočavaju studenti Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovskom državnom univerzitetu. Ovoj javnoj

Me shume

Radionica o diskusiji o politici zapošljavanja Agencija za Zapošljavanje Republike Kosovo

Radionica za diskusiju o politici zapošljavanja Zavoda za zapošljavanje Republike Kosovo održava se u Draču, gde učestvuje i radna grupa u okviru Ministarstvu rada i

Me shume

Radionica organizovano od RIO sa partnerima iz civilnog društva iz regiona

Projektni tim KOSINT 2020 zastupa Kosovo na regionalnom sastanku koji se održava u Beču uz učešće organizacija civilnog društva koje rade sa zajednicama Roma, Aškalija i

Me shume

Sastanak organizacija civilnog društva sa članovima Skupštine Kosova

Na 16.10.2018 u Skupštini, predstavnici civilnog društva kao mreža KOSINT, Voice of Roma, Aškalija i Egipćana, i TDH - Terre des Hommes, zajedno sa poslanicima Skupštine

Me shume

Smanjiti granični prelaz pismenog testa za podnosioce zahteva od manjinskih zajednica u policiji

Ministar za Javnu Upravu Mahir Jagcilar zatražio je da se prolazak od 70 odsto pismenog testa smanji na 50 odsto za članove turske zajednice. Premijer Ramush Haradinaj je

Me shume

Dokument o zapošljavanju Roma, Aškalija i Egipćana

Projekat KOSINT 2020 je objavio i predstavio dokument "Tehničke analize i političke preporuke za promovisanje zapošljavanja Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu" Lokalne i

Me shume

Izveštaj o provedbi procene Strategije za uključivanje zajednica Roma i Aškalija u kosovsko druš

Projekat KOSINT 2020 u saradnji sa KEEN projektom, objavljali i predstavljali su " Izveštaj na procenu sprovođenja Strategije za ukljucenje Roma i Aškalija zajednice u

Me shume

Administrativno uputstvo br. 12/2017 o Osnivanju i Funkcionisanju Centra za Učenje je odobreno od s

Administrativno uputstvo br. 12/2017 o Osnivanju i Funkcionisanju Centra za Učenje je zvanično odobreno od strane Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije (MONT) dana

Me shume

Radionica za izradu i finalizaciju administrativnog uputstva za centre za učenje

Nakon diskusije okruglog stola održane 15. marta o funkcionisanju centara za učenje, gdje je više od 20 organizacija civilnog društva formalno založilo zajedničku

Me shume

Radni sastanak u organizaciji Kancelarije za romske inicijative sa partnerima iz civilnog društva u

Radni sastanak u organizaciji Kancelarije za romske inicijative sa partnerima iz civilnog društva u regionu Radni sastanak je održan u Beču između 5. i 7. aprila 2017. godine,

Me shume

Regionalna radionica o javnim finansijama i određivanju budžeta za romsko stanovništvo u ekonomij

Regionalna radionica o javnim finansijama i određivanju budžeta za romsko stanovništvo u ekonomijama Zapadnog Balkana – Integracija Roma 2020 Dvodnevna radionica o

Me shume

Tribina od OCD za centara za učenje

Zajednički stav organizacija civilnog društva nakon tribina održanih sa OCD o funkcionisanju centara za učenje / dopunskim časovima U smislu velikog broja dece iz zajednica

Me shume

Planska radionica KOSINT 2020

Planska radionica KOSINT 2020 Da bi ostvarili ciljeve projekta KOSINT 2020, partneri u realizaciji pozvali su pet drugih NVO sa iskustvom u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i

Me shume

Puštanje u rad projekta "Kosovska inicijativa za integraciju 2020 – KOSINT 2020"

Puštanje u rad projekta "Kosovska inicijativa za integraciju 2020 – KOSINT 2020" Događaj povodom puštanja u rad projekta „Kosovska inicijativa za integraciju 2020 –

Me shume